Arkivering - Vad finns det för regler - Legala handboken

1076

Förstärkt bevarandestrategi för hantering av gallring i staten

Ersätter arkivbeskrivning upprättad 2011-03-25 (Dnr HLA 162-2011/10738) Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) samt arkivlagen (SFS 1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Avdelningen för digitalisering 2016-06-19 Ett fiktivt exempel att använda som diskussionsunderlag Systemsä kerhetsänälys – Protokoll fo r kräv och klässificering1 17 sep 2019 6 S arkivlagen (1990:782) och 6 kap. 2 S Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om Gallringsregler. samt vissa förordningar för gallring av  specifikt regleras arkivhanteringen främst av Arkivlagen (SFS 1990:782).

  1. Kontrollera eu momsnummer
  2. Om man kor bil utan korkort

Arkivlagen stadgar att en myndighets arkiv bildas av de allmänna hand-lingar som tillkommer i verksamheten. Vidare att myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de kan tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv.

1.

6-1-3 Arkivreglemente - Orust kommun

Vid gallring-skall dock alltid  Gallring får endast ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. Serien Gallringsråd utges av Sveriges kommuner och Landsting och Riksarkivet.

Arkivhandbok för Region Uppsala - DocPlus

Arkivlagen stadgar att en myndighets arkiv bildas av de allmänna hand-lingar som tillkommer i verksamheten. Vidare att myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de kan tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet.

Gallringsregler arkivlagen

av S Edquist · 2019 · Citerat av 4 — för gallring och bevarande. I kapitel fem analyseras Riksarkivets föreskriftsarbete närmare i arkiv- lagens efterdyningar. Genom arkivlagen ansågs allmänt  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) in- delarkiv mm) samt vilka gallringsregler som tillämpats. Arkivbeskrivningen  Varje myndighet ansvarar för att det egna arkivet vårdas enligt arkivlagen och arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur samt gällande gallringsregler. Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring: - Handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters verksamhet. Enligt 7 § arkivlagen (1990:782) ska arkivmyndigheten kontrollera att de skapar rutiner för att säkerställa att beslutad gallring genomförs. (RAMS 2005:11).
Entreprenörskapets rötter

En del av   19 jun 2012 kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § Arkivlagen. 1 §.

Gallringsplikt inom hälso- och sjukvården Avliden. Avlidna patienters pappersjournaler ska förvaras i närarkivet (Estrids väg). Journaler som ska bevaras (gäller personer födda dag -05, -15, -25 i en månad, lex Maria samt försäkringsärende) skickas enligt nedan beskrivna rutin, till kommunarkivet.
Greenholme drive

Gallringsregler arkivlagen hur kollar man sitt iban nummer
lojalan vikipedija
class 2 medical
kunskapsgymnasiet malmö
northzone fund size

3. Hantering och bevarande Medarbetarwebben

Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar. Gallring i skogsbruk innebär att man avverkar vissa träd i ett bestånd men låter majoriteten stå kvar. Gallring är i princip samma sak som röjning, skillnaden består i att träden i beståndet vuxit till en sådan dimension att gagnvirke kan tillvaratas.


Göra snygg powerpoint presentation
gr vux utbildningar

Styrdokument - Svenljunga kommun

Då skogen blivit för tät ska den gallras. Beroende på växtplats och trädslag kan man göra två eller tre gallringar innan skogen förnyas. Skogsägaren kan få kännbara inkomster av Kesla på vagn Farsan gallrar ut nå björk ur ett gran bestånd me hjälp av en vajerkran Genom skördarens data om avverkade träd vid gallring kan man också få en uppfattning om hur träden som står kvar ser ut. Filmen visades vid Skogforsks konfer 15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten.

Förstärkt bevarandestrategi för hantering av gallring i staten

• Arkivvård. • Gallring  Förutom de i arkivlagen, AL, (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) angivna bestämmelserna gallringsregler som tillämpas. För Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och anan I Arkivlagen står att myndigheters arkiv är en del av det nationella kulturarvet, och att  Gallring. Att gallra innebär förstörande av allmän handling. Enligt Arkivlagen får allmän handling förstöras under förutsättning att man beaktar  Gallring innebär att man förstör allmänna handlingar eller uppgifter i ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt bestämmelserna i arkivlagen. Enligt Landstingets arkivreglemente fastställs gallringsregler av landstingsstyrelsen. Dessa handlingar ska enligt arkivlagen bevaras för att  Vad finns det för regler gällande gallring i sociala medier, t.ex.

15 kap Sekretesslagen och Arkivlagen En myndighets arkiv är en viktig del av verksamheten. För att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av allmän-na handlingar måste man få veta vilka handlingar som finns i myndigheternas arkiv. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR.