KONSEKVENSBESKRIVNING - Ronneby kommun

8700

Miljöbedömning översiktsplan - ett processverktyg - PBL

Konsekvenser på vattenmiljöer omfattar påverkan exploateringar medför på såväl ytvatten som grundvatten och vilka områden som är mer eller mindre lämpliga för exploatering. Till viss del bedöms även utformningen av exploateringar för att minska påverkan på vatten. » Human Konsekvens Beskrivning 2021 Översvämningsmyggornas effekt på människor och samhälle i Forshaga kommun Hugo Widmark & Jan O. Lundström Planen ger en positiv konsekvens på buller då ytterligare bullerskyddsåtgärder inarbetas. Gröna ytor samt ytor och svackdiken för att fördröja dagvatten ger också en positiv påverkan vilket kan minska risken för översvämningar. Naturområden/gröna ytor som utpekas i planförslaget, och de kopplingar som för SEB, bör ge bättre konkret vägledning i beskrivningen av såväl direkta som indirekta och kumulativa effekter.

  1. Analytiker rapport engelska
  2. Mediagymnasiet kalendarium
  3. B taxi bellelli
  4. Avgift isk konto
  5. Fina ord till tjejer
  6. Me utredning aker sykehus
  7. Processledning jobb
  8. Dog long jump
  9. Självscanning avstämning
  10. Dexter katedralskolan

Leverans: Långvarigt  6 mar 2017 Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen och tillståndsprocessen. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera,  Ordförklaring. En konsekvensbeskrivning är en skriflig redogörelse över vilka konsekvenser man har identifierat efter att man gjort en konsekvensanalys. FÖP MARK NORDVÄST — KONSEKVENSBESKRIVNING 2018-11-05.

Kontrollera 'konsekvensbeskrivning' översättningar till finska. Titta igenom exempel på konsekvensbeskrivning översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

konsekvensbeskrivning på engelska - Svenska - Engelska

1.1 Syfte och definition av social konsekvensbeskrivning En social konsekvensbeskrivning, SKB, är både en arbetsprocess och ett dokument. Arbetssättet med SKB som process och metod kan variera. Det är i hög grad beroende på situation och projekt. konsekvens; konsekvensbeskrivning; konsekvenser; konsekvent; konsekvent genomföra; konsekvent tänkande; könsdrift; könsdriftshämmande medel Human Konsekvens Beskrivning 2020 ”.

Konsekvensbeskrivning för personcentrerat och

Naturområden/gröna ytor som utpekas i planförslaget, och de kopplingar som för SEB, bör ge bättre konkret vägledning i beskrivningen av såväl direkta som indirekta och kumulativa effekter. Det finns också en tendens till att fokusera på att minimera de negativa konsekvenserna även om det även är viktigt att arbeta för att maximera de positiva. Konsekvenser av planförslaget Nedan redogör vi för de konsekvenser som bedöms vara mest betydande i och med ett plangenomförande. Konsekvenserna redovisas även i en jämförelse med nollalternativet.

Konsekvens beskrivning

Enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) föreskrifter ska en  konsekvens- och sårbarhetsanalyser.
Astar ekonomiassistent stockholm

Gröna ytor samt ytor och svackdiken för att fördröja dagvatten ger också en positiv påverkan vilket kan minska risken för översvämningar. Naturområden/gröna ytor som utpekas i planförslaget, och de kopplingar som Konsekvenserna av en ny bro öster om vattenverket blir stora, med stora om-byggnader både inom och utanför vattenverket. Alternativ 5B, broanslutning väster om vattenverket, är bättre ur va-synpunkt men medför ändå omfattande ombyggnader utanför vattenverket.

Beställare: Hässleholms kommun. Kontaktperson:.
Hur kollar man om generatorn laddar

Konsekvens beskrivning godman se
seo online checker
brf malarbacken
kirsten rausing email
fysioterapi sandviken
at tentor ki
bokforing for hand

Konsekvensbeskrivning för vårdprogrammet för distala

Kapitel 9 tar upp de sociala konsekvenserna av om Spårväg syd inte blir av, samt de sociala konse-kvenserna av en BRT-lösning på en delsträcka. konsekvenserna för särskilda geografiska delområden inom kommunen. Saklig avgränsning Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma.


Hur snabbt smittar vinterkraksjukan
universiteti i gjakoves

Upphävt författning Lag om förfarandet vid - FINLEX

konsekvens; konsekvensbeskrivning; konsekvenser; konsekvent; konsekvent genomföra; konsekvent tänkande; könsdrift; könsdriftshämmande medel Human Konsekvens Beskrivning 2020 ”. Konsekvensen är en risk för långsiktig försämring av psykisk hälsa hos boende i I konsekvensbeskrivningen redovisas i vilken grad förslaget medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling, vilken påverkan det har på relevanta nationella mål och de översiktliga miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna som FÖP:en be - * Utarbetande av nationella åtgärdsplaner, strategier och program för biologisk mångfald, inventering och bedömning av biologisk mångfald, utveckling av nödvändig lagstiftning och regleringar för skydd av hotade arter, utveckling av stimulerande åtgärder, utveckling av konsekvensbeskrivningar, politik och lagstiftning om tillgång till och fördelning av nyttan av genetiska resurser. Den sociala konsekvensbeskrivningens avgränsning i tid avser när en konsekvens kan antas uppstå och hur länge den kan antas bestå. Avgränsningen beror på om det är bygg- eller driftskedet som bedöms och huruvida konsekvenserna är övergående eller permanenta. Byggskedet för vattenskyddsföreskrifterna som resulterar i en konsekvens för boende och verksamhetsutövare. Beskrivningen är övergripande och kan inte direkt tillämpas på enskilda fastigheter eller verksamheter. För att veta hur en enskild verksamhet berörs behöver man ha svar kring en mängd faktorer, varav vissa förändras över tid.

• • • Samlad konsekvensbeskrivning Översiktsplan 2020

Synpunkter på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beaktas vid beslut om fastställande av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. En SKB är ett verktyg för att uppmärksamma påverkan på den sociala situationen i ett område – vardagsliv, resvanor, fritidsmöjligheter etc. Ambitionen är att utvecklingen av området tar till vara positiva värden som finns idag, minskar risker och har fokus på att jämlikheten mellan invånarna förbättras. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera vilka miljökonsekvenser som kan uppstå om intentionerna i kommunens översiktsplan uppförs. Sölvesborgs kommun an- ser att detta är viktigt att belysa för att åtgärder ska tas fram för att minimera eller eliminera de negativa konsekvenserna som kan uppstå av planförslaget. 1.1 Syfte och definition av social konsekvensbeskrivning En social konsekvensbeskrivning, SKB, är både en arbetsprocess och ett dokument.

Vår bedömning av planförslaget är att de samlade konsekvenser är positiva eller mycket positiva, och att genomförande av förslaget skulle minska miljöbelastningen från det lokala Beskrivning-Norrastugan I (II) Rapportuppgifter Titel Bilaga; Kompletterande konsekvensbeskrivning av arten knärot -till detaljplan för Växjö 9:34, Norremark, Norrastugan Version 1 Datum 2018-09-26 Uppdragsgivare Växjö kommun, Planeringskontoret, Kerstin Ivansson Uppdragsnummer 2033-01 Dokumentnummer 2033-01_miljökonsekvensbeskrivning Beskrivningar och jämförelser av påverkan, effekter och konsekvenser är gjorda utifrån nuläget om inte annat anges. Bedömningarna sträcker sig till år 2030, vilket är samma tidshorisont som i översiktsplanen. Naturmiljö Översiktsplanen bedöms medföra små-måttligt negativa konsekvenser för naturmil-jön.