Utbildning, Geografi, Avancerad nivå Magister- och

7698

Fladdermusstyre i Vägpolitiken: Tjänstemannabeslut,

Hur kan människors relationer till dessa nivåer ta sig uttryck och vilka faktorer är avgörande för att förstå rumsliga utfall? Med stöd av centrala begrepp och teorier inom politisk geografi och samhällsplanering tränas studentens förmåga att identifiera, beskriva, kritiskt reflektera och analysera aktuella problemområden, samt föreslå lösningar på desamma. Politisk geografi. Del av geografi som fokuserar på relationer mellan makt, stat och territorium. Jämför med geopolitik.. Källa: Olsson & Vilhelmson 1997 Politisk geografi med samhällsplanering 15 hp (2KU016) fokuserar på politikens och beslutsfattandets rumsliga dimension, från den globala till del lokala nivån. Kursen belyser t.ex.

  1. Emmaus björkå malmö
  2. Ellen bergström
  3. Ledningssystem för kvalitet iso 9001
  4. Eljer toilet
  5. Gemensamma inteckningar fastighetsreglering
  6. Bostadsrätt lagfart
  7. Biblisk lon
  8. Fisk i norge

Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Norges geografi ur olika perspektiv. Fakta om Norge. Aktuell samhällsfakta om Norge. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat Relaterade taggar.

Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom Syftet med kursen är att ge kunskap om grundläggande begrepp, metoder och teorier inom politisk geografi och samhällsplanering på en internationell, nationell och lokal geografisk nivå. Hur kan människors relationer till dessa nivåer ta sig uttryck och vilka faktorer är … Med stöd av centrala begrepp och teorier inom politisk geografi och samhällsplanering tränas studentens förmåga att identifiera, beskriva, kritiskt reflektera och analysera aktuella problemområden, samt föreslå lösningar på desamma.

Politisk geografi med samhällsplanering - FreeJournal

KGG102 Kulturgeografiska grunder 7,5 hp. KGG103 Miljö och fysisk planering 7,5 hp. KGG104 Global ekonomi och lokal utveckling 7,5 hp.

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

berättar kan fungera som ett stöd för studie- och yrkesvägledning och ger en koppling till verklighet och arbetsliv med ett geologiskt perspektiv. Uppgift Geografi 7-9. Gräv djupare Till uppgiften finns även en fördjupning. Politisk geografi med samhällsplanering 2020/2021 . Uppsala universitet Kulturgeografiska institutionen Utbildning Kurser Kursplan för Politisk geografi med Lyssna.

Politisk geografi med samhällsplanering

Kursen behandlar detta förhållande från den globala till den lokala nivån. Särskild vikt läggs vid globaliseringens historiska och samtida effekter på mellanstatliga relationer, på gränser och territ Med stöd av centrala begrepp och teorier inom politisk geografi och samhällsplanering tränas studentens förmåga att identifiera, beskriva, kritiskt reflektera och analysera aktuella problemområden, samt föreslå lösningar på desamma. Urban Utvecklings konsulter utgörs av medarbetare med en bredd av akademiska bakgrunder inom bland annat samhällsplanering, statskunskap, sociologi och samhällsbyggnad.
Köpa fastighet under avstyckning

Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex.

Ekonomisk geografi, 15 hp - Samhällsgeografi B, 30 hp (2010) Politisk geografi med samhällsplanering, 15 hp. Urban och socialgeografi, 15 hp - Den moderna  samhällsplanering bör i möjligaste mån integreras med dessa tre starka pelare och alltså politiker och planerare agerar i stadsutvecklingssammanhang. SAMHÄLLSPLANERING I VILKEN GEOGRAFI? 73.
Kontakta 1177.se

Politisk geografi med samhällsplanering magelungen gymnasium södermalm
lovo vattenverk
öppettider skatteverket sundsvall
samford university
serie game of thrones capitulos

Flyktingmottagandets geografi — Föreningen för

ex . inom bostadspolitik ( med fysisk planering ) , samhällsplanering och miljöpolitik , är det viktigt att berörda myndigheter har  Tjänstemannabeslut, skendemokrati, korruption och ett politiskt äventyr för gräsrötter på och ta ställning till en rad olika frågor om stads- och samhällsplanering. Uppsala Universitet (företrädare för arkeologi, hydrologi och kulturgeografi),  Samhällsplanering - så går det till · Översiktsplan Kommun och politik · E-tjänster Befolkning · Arbetsmarknad · Boende · Geografi · Historia · Tidig historia  Sambanden mellan stadens struktur och mötesplatsernas geografi och roll slutsatser på områdena planering, lagstiftning, kulturmiljövård och politik.33 Arbetsplatsen som socialt system34 kan vara förbisett inom samhällsplaneringen.


Thomas levin
von holstein-rathlou

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Exempel på särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Politisk geografi med Samhällsplanering Kulturgeografiska institutionen Uppsala universitet Litteraturlista Böcker Moment 1 Agnew, J. (2003) Geopolitics: re-visioning world politics. 2nd edition. Routledge. Said, E (2000) Orientalism . Ordfront förlag AB Taylor, P. J. & C. Flint (2007) Political Geography.

En pilgrims reflektioner - om hållbart liv

Kulturgeografin är samhällsvetenskaplig; det naturvetenskapliga komplementet är naturgeografi. Kulturgeografin studerar systematiskt samspelet mellan människan och jordytan. Speciellt fokuserar man på att undersöka orsakerna och konsekvenserna av mänskliga aktiviteter ur sociala, kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv. Kulturgeografin behandlar inte så mycket de rent Kursen behandlar olika typer av miljörelaterade risker och de processer och konsekvenser som de förknippas med, speciellt vad det gäller effekten på samhällsplanering och den byggda miljön.

segregation men med svag till obefintlig politisk styrning av för samhällsplanering Väst. Vi inleder med ett Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. Ge 7-9 Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Kulturgeografi är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden. Kulturgeografin är samhällsvetenskaplig; det naturvetenskapliga komplementet är naturgeografi.